ANESTELOC MAX 20MG 14 tabletek dojelitowych

  • Dodaj recenzję:
  • A6880
  • Producent: ADAMED
  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • 3,40 zł

Anesteloc Max 0,02 g, tabletki dojelitowe, 14 tabletek

Skład:

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (Pantoprazolum) w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego 22,6 mg.

Wskazania:

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne podawanie z atazanawirem.

Działania niepożądane:

U około 5% pacjentów spodziewać się można wystąpienia działań niepożądanych. Wśród najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych, występujących u około 1% pacjentów wymienia się biegunkę i bóle głowy. Następujące działania niepożądane były zgłaszane przy stosowaniu pantoprazolu.W poniższej tabeli działania niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z następującą klasyfikacją częstości:Bardzo często (≥l/10); Często (≥l/100 do < l/10); Niezbyt często (≥l/1000 do < l/100); Rzadko (≥l/10 000 do < l/1000); Bardzo rzadko (< l/10 000), częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.Tabela nr 1. Działania niepożądane po stosowaniu pantoprazolu w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotuCzęstość występowaniaKlasyfikacja układów i narządów Niezbyt częstoRzadkoBardzo rzadkoNieznanaZaburzenia krwi i układu chłonnego  Małopłytkowość; Leukopenia Zaburzenia układu nerwowegoBóle głowy; Zawroty głowy   Zaburzenia oka Zaburzenia widzenia; niewyraźne widzenie  Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i sródpiersia   Pozaszpitalne zapalenia płucZaburzenia żołądka i jelitBiegunka; Nudności; wymioty; Uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia; Zaparcia; Suchość w jamie ustnej; Ból i dyskomfort w nadbrzuszu   Zaburzenia nerek i dróg moczowych   Śródmiąższowe zapalenie nerekZaburzenia skóry i tkanki podskórnejWysypka skórna; Rumień; Wykwity skórne; ŚwiądPokrzywka; Obrzęk naczynioruchowy Zespół Stevensa-Johnsona; Zespół Lyella; Rumień wielopostaciowy; Nadwrażliwość na światłoZaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bóle stawów; Bóle mięśni Osteoporoza związana ze złamaniami kości udowej, nadgarstka lub kręgosłupaZaburzenia metabolizmu i odżywiania Hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydy, cholesterol); Zmiana masy ciała HiponatremiaZaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniaOsłabienie, zmęczenie i złe samopoczuciePodwyższenie temperatury ciała; Obrzęki obwodowe  Zaburzenia układu immunologicz­nego Nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny)  Zaburzenia wątroby i dróg żółciowychZwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz,γ-GT)Zwiększenie stężenia bilirubiny Uszkodzenia komórek wątroby; Żółtaczka; Niewydolność komórek wątrobyZaburzenia psychiczneZaburzenia snuDepresja (i pogorszenie stanu psychicznego)Dezorientacja (i pogorszenie stanu psychicznego)Omamy, Splątanie (szczególnie u pacjentów podatnych, jak również nasilenie podobnych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania)

Interakcje:

Anesteloc Max może zmniejszać wchłanianie substancji czynnych, których biodostępność zależy od pH w żołądku (np. ketokonazolu).Wykazano, że równoczesne podawanie zdrowym ochotnikom 300 mg atazanawiru/100 mg rytonawiru z omeprazolem (w dawce 40 mg na dobę) lub 400 mg atazanawiru z lanzoprazolem (w pojedynczej dawce 60 mg), powoduje istotne zmniejszenie biodostępności atazanawiru. Wchłanianie atazanawiru zależy od pH. Dlatego też, pantoprazolu nie należy podawać jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale enzymatycznego układu cytochromu P-450. Nie można wykluczyć interakcji pantoprazolu z innymi substancjami, które są metabolizowane przy udziale tego samego układu enzymatycznego. Nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcjiw specyficznych testach przeprowadzonych dla: karbamazepiny, kofeiny, diazepamu, diklofenaku, digoksyny, etanolu, glibenklamidu, metoprololu, naproksenu, nifedypiny, fenytoiny, piroksykamu, teofiliny i doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel i etynyloestradiol.Na podstawie przeprowadzonych badań farmakokinetycznych nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy pantoprazolem i fenprokumonem lub warfaryną. Jednakże po wprowadzeniu produktu na rynek, w pojedynczych przypadkach podczas równoczesnego stosowania zaobserwowano zmiany wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego - INR. Dlatego też u pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo pochodnymi kumaryny (np. fenprokumonem lub warfaryną) zaleca się kontrolę czasu protrombinowego (INR) po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.Nie stwierdzono żadnych interakcji z jednocześnie stosowanymi środkami zobojętniającymi.

Dawkowanie:

DawkowanieZalecana dawka produktu leczniczego to 20 mg pantoprazolu (1 tabletka) raz na dobę.W celu złagodzenia objawów, konieczne może okazać się stosowanie leku przez kolejne 2-3 dni. Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie.Pacjenta należy pouczyć o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 2 tygodni leczenia.W każdym przypadku należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę i najkrótszy czas leczenia inhibitorami pompy protonowej (PPI), odpowiednio do leczonej choroby. Pacjenci nie powinni rozpoczynać powtórnego leczenia przed dokonaniem pełnej oceny przez lekarza prowadzącego.Specjalne grupy pacjentówU pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie makonieczności modyfikacji dawkowania.Stosowanie u dzieciStosowanie produktu leczniczego Anesteloc Max nie jest zalecane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na ograniczoną liczbę zebranych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.Sposób stosowaniaTabletek dojelitowych Anesteloc Max nie należy żuć ani rozgryzać. Należy je przyjmować przed posiłkiem połykając w całości i popijając wodą.

Środki ostrożności:

Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem w przypadku:- utraty masy ciała niespowodowanej celowym odchudzaniem się, niedokrwistości, krwawienia z przewodu pokarmowego, dysfagii, uporczywych lub krwawych wymiotów. Leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy ciężkiej choroby i opóźnić jej rozpoznanie. W tych przypadkach trzeba wykluczyć podłoże nowotworowe choroby;- przebytej choroby wrzodowej żołądka lub operacji w obrębie przewodu pokarmowego;- leczenia objawów niestrawności lub zgagi nieprzerwanie trwającego dłużej niż 4 tygodnie;- żółtaczki, zaburzenia czynności lub chorób wątroby;- innych ciężkich chorób wpływających na ogólne samopoczucie;- jeśli pacjent ma ponad 55 lat i wystąpiły u niego nowe objawy lub zmienił się charakter dotychczas obserwowanych objawów.Pacjenci z długotrwałymi, nawracającymi objawami niestrawności lub zgagi, powinni być pod stałą kontrolą lekarza. W szczególności pacjenci powyżej 55 lat, stosujący codziennie produkty lecznicze na niestrawność lub zgagę wydawane bez recepty powinni o tym poinformować lekarza lub farmaceutę.Pacjenci nie powinni stosować równocześnie innych inhibitorów pompy protonowej lub antagonistów receptorów histaminowych H2.Pacjenci, u których ma zostać wykonana endoskopia lub test ureazowy, powinni skonsultować się z lekarzem zanim zastosują ten produkt leczniczy.Pacjentów należy poinformować, że produkt nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Ustępowanie objawów może być odczuwalne po dobie stosowania pantoprazolu. W celu uzyskania całkowitego ustąpienia zgagi może być konieczne stosowanie go przez 7 dni. Pacjenci nie powinni stosować pantoprazolu zapobiegawczo.Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, z jakiegokolwiek powodu - także w wyniku zastosowania inhibitorów pompy protonowej, zwiększa ilość bakterii normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym. Stosowanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu, prowadzi do nieznacznie większego ryzyka infekcji przewodu pokarmowego, takich jak zakażenie Salmonella, Campylobacter lub C. difficile.

Prowadzenie pojazdów:

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrzpunkt 4.8). W takich przypadkach pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przedawkowanie:

Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi.Dawki do 240 mg podawane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane.Ponieważ pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, trudno poddaje się dializie.W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, brak specyficznych zaleceń dotyczących leczenia, poza leczeniem objawowym i wspomagającym.

Ciąża:

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały jego toksyczny wpływ na reprodukcję. W badaniach nieklinicznych nie uzyskano żadnych dowodów na zaburzenia płodności bądź działania teratogennego (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.LaktacjaBrak danych dotyczących przenikania pantoprazolu do mleka kobiet karmiących piersią. W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka. Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.